همه چیز به هم ریخته. مدتی نیستم. میرم یه شکست دیگه بخورم و دوباره برمیگردم همینجا. موقتاً خداحافظ.